Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

Apie pakeistos sudėties maisto produkto kūrimą

  • Tikslai:

Įvertinti programų ir strategijų, skirtų sočiųjų ir trans riebalų, druskos ir cukraus kiekiui mažinti maiste, poveikį. Tolesni veiksmai bus sutelkti į techninius ir ekonominius pakeistos sudėties maisto produktų kūrimo procesus, nustatant įvesties, proceso ir išvesties rodiklius MVĮ. Šio DP pagrindinis tikslas – paremti Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti įgyvendinimo analizę.

  • Įgyvendinimo laikotarpis: M 6 – M 18

 

  • DP aprašymas:

Šie DP veiksmai padės suvokti MVĮ problemas ir rūpesčius, kylančius dėl sočiųjų ir trans riebalų, druskos ir cukraus kiekio mažinimo maisto gamyboje. MVĮ atstovams bus suteikta galimybė raštu ar viešuosiuose susirinkimuose, organizuojamuose projekte dalyvaujančiose šalyse, išdėstyti savo nuomonę.

 

Atviri kvietimai dalyvauti susirinkime bus išsiųsti mažiausiai 1 000 MVĮ atstovų iš projekte dalyvaujančių šalių.

Kvietimus gavusios MVĮ bus paprašytos užpildyti klausimyną, paskelbtą SALUX interneto svetainėje. Klausimyne bus pateikti klausimai, padėsiantys užpildyti ankstyvojoje projekto stadijoje nustatytas turimų žinių spragas bei išsiaškinti kitą naudingą informaciją apie MVĮ. Pavyzdžiui:

-  Kokių priemonių jos imasi dėl sočiųjų riebalų, trans riebalų, druskos arba cukraus kiekio mažinimo?

-  Su kokiomis problemomis susiduria?

-  Koks yra galimas sočiųjų riebalų, trans riebalų, druskos arba cukraus kiekio mažinimo poveikis?

-  Kokios yra esamos ir būsimos sočiųjų riebalų, trans riebalų, druskos arba cukraus alternatyvos?

-  Kokie galimi terminai sočiųjų riebalų, trans riebalų, druskos arba cukraus mažinimui ir / ar visiškam jų naudojimo nutraukimui produktų gamybos linijose?

Pateikti atsiliepimų bus pakviesti ir maisto gamintojai, mažmenininkai, riebalų, trans riebalų, druskos ir cukraus gamintojai bei perdirbėjai.

 

 

Salux projekto metu bus vykdomos specialios konsultacijos su mokslo ekspertais. Dalyvių paraiškos bus laukiamos ne tik iš projekte dalyvaujančių šalių ekspertų, bet ir kitų ES ar už ES ribų esančių valstybių.

  • DP vadovas ir jo vaidmuo: BOKU

Bendradarbiaudama su TECNOGRANDA, atsakinga už SALUX projekto mokslinės srities koordinavimą, BOKU nustatys įvesties, procesų ir išvesties rodiklius taikytinus klausimynams tam, kad būtų atlikta MVĮ kylančių rūpesčių analizė.

Tuomet parengs atvirų kvietimų MVĮ modelį ir bendrą klausimyną, kuris bus paskelbtas SALUX interneto svetainėje.

Minėtosios priemonės bus pateiktos projekto partneriams vertinti.

Kai tik jos bus patvirtintos, tiek atviri kvietimai, tiek klausimynai bus išversti į visas projekte dalyvaujančių šalių kalbas. Gavę visus vertimus BOKU pastaruosius ISES atstovams, kad šie patalpintų juos SALUX tinklalapyje. Klausimynai bus pildomi interneto erdvėje.

Be to, TECNOGRANDA ir BOKU inicijuos specialias konsultacijas, kurių metu atrinks ir pakvies atitinkamos srities mokslo atstovus prisijungti prie konsorciumo. TECNOGRANDA ir BOKU apibrėš atrankos kriterijus, dalyvių skaičių, jų vaidmenis ir t.t.

Taip pat bus pateiktas terminas, per kurį partneriai turės pateikti surinktą informaciją, t. y. duomenis gautus išanalizavus klausimynus. Kai tik visa savarankiškai surinkta, partnerių pateikta ir konsultacijų su ekspertais metu gauta informacija bus susisteminta, BOKU paruoš bendrą ataskaitą apie tolimesnius veiksmus pakeistos sudėties maisto produktų kūrimo procese (angų k.).

Ataskaita bus pateikta III SALUX seminare, kuris vyks Vengrijoje (30 mėn.), o paskui išplatinta taip, kaip tai numatyta Informacijos sklaidos plane (DP2).

 

  • Partneriai ir jų vaidmuo: TECNOGRANDA; VMVT; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

BOKU siūlomas metodologijas parneriai įvertins virtualios konferencijos (Skype) metu.

Visi partneriai talkins DP vadovui, pateiks atvirų kvietimų ir klausimynų vertimus savo kalba, laikydamiesi pateikto modelio.

 

Visi partneriai turės išsiųsti atvirus kvietimus-laiškus mažiausiai 100 tikslinių MVĮ, esančių jų kompetencijos srityje. Šiuose laiškuose jie paprašys MVĮ užpildyti SALUX interneto svetainėje pateiktus klausimynus. Kiekvienas partneris privalės stebėti pakviestų MVĮ dalyvavimą tam, kad vienam parneriui tektų ne mažiau 67 klausimynų (iš viso turėtų būti surinkta ne mažiau 1000 klausimynų).

Užpildytų anketų duomenis parneriai apdoros remdamiesi BOKU pateiktomis gairėmis ir pateiks DP vadovui iki nurodyto termino pabaigos.

 

Informacija bus apdorojama anglų kalba. Kai tik bendroji ataskaita bus suredaguota (anglų k.), visi projekto partneriai išvers ją į savo valstybinę kalbą ir išplatins vietiniams kontaktiniams asmenims, kaip tai numatyta Informacijos sklaidos plane (DP 2).

Visi parneriai rūpinsis tinkamu MVĮ skatinimu kurti pakeistos sudėties maisto produktus (4 specifinis tikslas).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013