Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

SALUX-HANKE

SALUX ON EUROOPPALAINEN HANKE, JOKA SEURAA TEOLLISESTI VALMISTETTUJEN ELINTARVIKKEIDEN MUUNTAMISTA TERVEELLISEMMÄKSI SUOLAN, SOKERIN JA HUONOLAATUISTEN RASVOJEN MÄÄRÄÄ VÄHENTÄMÄLLÄ. HANKKEESSA TUNNISTETAAN PARHAITA MUOKKAUSKÄYTÄNTÖJÄ JA JAETAAN TIETOA NIIDEN TEKNISISTÄ JA TALOUDELLISISTA NÄKÖKOHDISTA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ ELI PK-YRITYKSISSÄ.

SALUX-hankkeen tavoite on seurata teollisesti valmistettujen elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista ja edistää siten terveellisempiä elämäntapoja sekä vähentää vakavia sairauksia. Kuluttajien ravitsemusta parannetaan läheisessä yhteistyössä elintarvikealan pk-yritysten, valmistaja- ja kuluttajajärjestöjen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeeseen osallistuvat seuraavat EU-maat: Suomi, Italia, Latvia, Liettua, Bulgaria, Saksa, Romania, Iso-Britannia, Ranska, Slovenia, Itävalta, Unkari ja Espanja.

 

Useimmissa EU-maissa yli puolet aikuisväestöstä kärsii ylipainosta tai liikalihavuudesta. Lisäksi lähes 30% lapsista – noin 22 miljoonaa lasta – on ylipainoisia, ja määrä kasvaa vuosittain 400 000:lla. Liikalihavuudella on yhteys kuuteen seitsemästä vakavimmasta terveysriskitekijästä EU-maissa. Ongelman ytimessä on lisääntynyt kalorien saanti yhdessä passivoituneiden elämäntapojen ja vähentyneen fyysisen liikunnan kanssa. EU-maissa liikalihavuus aiheuttaa jopa 7% terveydenhuollon kustannuksista, ja osuus kasvaa jatkuvasti. Viime vuosina muutokset ruokailutottumuksissa ja elämäntavoissa sekä krooniset ei-tarttuvat sairaudet (liikalihavuus, diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, verenpainetaudit) ovat kohonneet yhä merkittävämmiksi syiksi työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Tämä asettaa lisävaatimuksia jo ennestään resurssipulasta kärsivälle kansalliselle terveydenhuollolle. Ravinto on nousemassa tärkeäksi kroonisiin tauteihin vaikuttavaksi muuttujaksi: on tieteellisesti todistettu, että muutokset ruokavaliossa vaikuttavat vahvasti terveyteen - sekä myönteisesti että kielteisesti.

 

SALUX-hanke on rahoitettu EU:n Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston (EAHC, Executive Agency for Health and Consumers) vuoden 2010 puiteohjelmasta. Siten se on täydellisesti linjassa EU:n ravitsemusta ja elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista koskevien strategioiden kanssa. Hanke pyrkii erityisesti edistämään ja tukemaan EU:n valkoisessa kirjassa “White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity” kuvattavien toimien toteuttamista. Valkoisessa kirjassa vaaditaan eri alojen toimijoita osallistumaan taisteluun ylipainoepidemiaa vastaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan toimisto käsittelee asiakirjassaan “Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health” ei-tarttuvien tautien kasvavaa taakkaa ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita kehittämään maailmanlaajuisen strategian laajassa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tämä edistäisi ja suojelisi terveyttä vähentämällä huonosta ruokavaliosta ja vähäisestä liikunnasta johtuvia sairauksia ja kuolleisuutta.

 

SALUX tunnustaa yksityisten toimijoiden merkityksen terveellisten vaihtoehtojen kehittämisessä kuluttajille ja kuluttajien avustamisessa terveellisiä elämäntapoja edistävien päätösten tekemisessä. Yksityisiä tahoja tarvitaan täydentämään hallitusten politiikkaa ja lainsäädäntöaloitteita sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Lisäksi useissa EU:n jäsenvaltioissa toimivat yksityiset tahot, esimerkiksi suuret teolliset yritykset, omaavat laajan toimintakentän ja pystyvät kehittämään yhtenäisiä ja yhteisiä tapoja lähestyä kuluttajia eri EU-maissa. SALUX-hanke pyrkii tuomaan terveelliset vaihtoehdot sekä fyysisesti että taloudellisesti kuluttajien ulottuville. Siten SALUX avustaa elintarvikealan toimijoita tuottajista jälleenmyyjiin saamaan aikaan näkyviä parannuksia toimialueilla.

 

Näiden lähtökohtien pohjalta SALUX-hankkeen tavoitteet määritellään seuraavasti:
EU:n toimintaympäristön analysoiminen; parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen erityisesti uusien EU-valtioiden kesken rasvojen (tyydyttyneet ja transrasvat), suolan ja sokerin määrien vähentämiseksi teollisesti valmistetuissa elintarvikkeissa; elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamisen seuranta pk-yrityksissä; merkittävimpien muokkaustoimien kustannustehokkuuden analysoiminen; sekä ensimmäisen terveellisiin elintarvikkeisiin keskittyvän, pk-yrityksille ja kuluttajille suunnatun eurooppalaisen verkkoportaalin (European Clearing House) perustaminen.

 

Projektin työsuunnitelma on rakennettu näiden tavoitteiden pohjalta ja se sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Paikallisten kontekstien analysoiminen tutkimalla kirjallista aineistoa ruoan uudelleenmuokkaamista suolan, sokerin ja rasvojen määrää vähentämällä koskevista ohjeista, laeista ja säädöksistä; sekä teknologisista tai taloudellisista esteistä ruoan uudelleenmuokkaamiselle, ja ruoan kulttuuriarvoista osallistujamaissa.
  • Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamisen parhaiden käytäntöjen ja kokemusten tunnistaminen kaikkialla EU:ssa, sekä niitä koskevien tietojen vaihtaminen maiden kesken. Näin pyritään parantamaan tietoutta jo muissa yhteyksissä toimiviksi todetuista käytännöistä ja siirtämään tietoaineisto nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden sekä jäsenehdokasvaltioiden pk-yrityksille, kansallisille viranomaisille ja kansalaisjärjestöille.
  • Elintarvikkeiden uudelleenmuokkauksen seurannan järjestäminen pk-yrityksissä ohjelmien ja politiikan vaikutusten arvioimiseksi, sekä teknisten ja taloudellisten näkökohtien arvioimiseksi.
  • Kustannustehokkuusanalyysi (Cost-Effectiveness Analysis, CEA) tärkeimmistä pk-yritysten tarpeita vastaavista uudelleenmuokkauksista. Analyysi suoritetaan toimintamallilla, jolla arvioidaan säädösten noudattamisesta pk-yrityksille koituvat kustannukset ja hyödyt.
  • Elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista käsittelevän eurooppalaisen verkkoportaalin (European Clearing House) perustaminen maatalous- ja elintarvikealan pk-yrityksille ja kuluttajille. Tämä portaali kerää ja jakaa tarvittavaa tietoa sekä vahvistaa nykyisten asiantuntijatahojen ja tietokantojen verkottumista ja yhteistyötä.

 

SALUX-hanke käyttää monitasoista projektinjohto- ja arviointijärjestelmää varmistaakseen hankkeen menestyksekkään toteutuksen ja vaikutukset paikallisissa konteksteissa ja EU-tasolla. Projektin tiedonjakelu suunnitellaan siten, että SALUX-hankkeessa kerättävä aineisto pystytään levittämään laajemmalle yleisölle.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013