Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

ELINTARVIKKEIDEN UUDELLEENMUOKKAAMINEN

  • Tavoitteet:

Elintarvikkeissa esiintyvien tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen sekä suolan ja sokerin määrien vähentämiseen tähtäävien ohjelmien ja politiikkatoimenpiteiden vaikutus arvioidaan. Seuranta kohdistetaan elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamisen teknisiin ja taloudellisiin näkökohtiin luomalla pk-yrityksille mittarit syötteitä (input), varsinaista prosessia ja tuotoksia (output) varten. Tämän työpaketin yleinen tavoite on tukea valkoisessa kirjassa “White Paper on a Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity” kuvattujen toimenpiteiden toteutumisen arviointia.

  • Toteuttamisaikataulu: M 6 – M 18

 

  • Työpaketin kuvaus:

Tämän työpaketin toimien avulla luodaan parempi ymmärrys ongelmista ja haasteista, joita pk-yritykset kohtaavat vähentäessään suolaa, tyydyttyneitä rasvoja, transrasvoja ja sokeria teollisesti valmistetuissa elintarvikkeissa. Pk-yrityksille tarjotaan tilaisuus esittää näkemyksensä kirjallisesti tai julkisessa kokouksessa, joita järjestetään projektiin osallistuvissa maissa.

Avoin kutsu kokoukseen lähetetään vähintään 1000:lle pk-yrityksen edustajalle projektiin osallistuvissa maissa.

Osallistumaan kutsuttuja pk-yrityksiä pyydetään antamaan kirjallista palautetta käyttämällä SALUX-hankkeen verkkosivulla olevaa kyselylomaketta. Lomake kuvaa projektin varhaisissa vaiheissa havaitut keskeiset tietopuutteet ja kartoittaa pk-yritysten toimenpiteitä seuraavissa asioissa:

-          Mitä yritys tekee parhaillaan vähentääkseen suolan, tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen tai sokerin määriä?

-          Mitä ongelmia yritys on kohdannut?

-          Mitkä ovat mahdolliset seuraukset suolan, tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen tai sokerin määrien vähentämisestä?

-          Mitkä ainekset korvaavat suolan, tyydyttyneet rasvat, transrasvat tai sokerin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa?

-          Missä aikataulussa suolan, tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen tai sokerin määrää vähennetään tai kyseiset ainekset poistetaan tuotelinjoista?

 

Palautetta pyydetään elintarvikkeiden valmistajilta ja vähittäiskauppiailta; suolan, tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen tai sokerin tuottajilta ja jalostajilta sekä muilta elintarvikealan toimijoilta.

 

SALUX-hankkeeseen sisällytetään erityinen tiedeasiantuntijoiden konsultaatiofoorumi. Siihen voivat osallistua hankkeen jäsenmaiden asiantuntijoiden lisäksi myös asiantuntijat muualta EU:sta tai EU:n ulkopuolelta.

 

  • Työpaketin johtaja ja johtajan rooli: BOKU

BOKU vastaa SALUX-hankkeen tieteellisestä koordinaatiosta. Yhdessä TECNOGRANDA:n kanssa BOKU määrittelee kyselylomakkeeseen tarvittavat mittarit syötteille, prosesseille ja tuotoksille, jotta pk-yritysten ongelmista saataisiin tarkka analyysi.

Seuraavaksi BOKU laatii mallin pk-yrityksille suunnattavasta avoimesta kutsusta sekä yhteisen kyselylomakkeen, joka on saatavilla SALUX internetsivuilla.

Nämä työkalut esitellään projektin kumppaneille hyväksyttäväksi.

Hyväksytyt työkalut (kutsu ja lomake) käännetään projektin kaikille kielille. BOKU kerää käännetyt versiot ja lähettää ne ISES:lle SALUX-verkkoon ladattavaksi. Kyselylomake on verkkopohjainen.

Lisäksi Tecnogranda ja BOKU käynnistävät erityisen konsultaation, jossa tunnistetaan ja kutsutaan alan tiedeasiantuntijoita mukaan projektiin. Tecnogranda ja BOKU määrittävät tiedeasiantuntijoiden valintakriteerit, määrän, roolit, ja niin edelleen.

BOKU asettaa aikarajan kumppaneiden suorittamalle tiedonkeruulle, mikä tarkoittaa käsitellyistä lomakkeista koottua dataa. Kun BOKU on vastaanottanut oman ja kumppaneiden datan sekä konsultoiduilta tiedeasiantuntijoilta kerätyt tiedot, BOKU laatii yhteisen englannin kielisen raportin otsikolla “Report about the Follow-up of the food reformulation” (Ruuan uudelleenmuokkauksen seurantaraportti).

Raportti esitetään kumppaneille kolmannessa SALUX-seminaarissa Unkarissa (M 30) ja jaetaan sitten työpaketissa 2 määritellyllä tavalla.

  • Osallistuvat kumppanit ja kumppaneiden roolit: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

Kaikki kumppanit osallistuvat Skype-konferensseihin, joissa vahvistetaan BOKU:n ehdottama metodologia.

Kaikki kumppanit tekevät yhteistyötä työpaketin johtajan kanssa ja tuottavat yhteisten mallien mukaisesti omalle kielelleen käännetyt versiot avoimesta kutsukirjeestä ja kyselylomakkeista.

Seuraavaksi kaikki kumppanit lähettävät avoimen kutsukirjeen vähintään sadalle kohderyhmän pk-yritykselle omalla toimialueellaan. Kirjeessä pyydetään pk-yrityksiä vastaamaan kyselyyn SALUX-verkkosivulla. Jokainen projektikumppani valvoo kutsumiensa pk-yritysten osallistumista varmistaakseen saavansa vähintään 67 täytettyä lomaketta. Kunkin kumppanin täytyy siis kerätä vähintään 67 täytettyä lomaketta, ja kaikkiaan täytettyjen lomakkeiden määrä ei saa jäädä alle tuhannen.

Kumppanit käsittelevät täytetyistä lomakkeista kertyvän datan BOKU:n ohjeiden mukaisesti. Käsitelty data lähetetään työpaketin johtajalle sovitussa aikataulussa.

Data käsitellään englanniksi. Kun yhteinen, englannin kielinen raportti on toimitettu, kaikki projektikumppanit kääntävät sen omalle kielelleen ja jakelevat sen paikallisille vastaanottajille työpaketissa 2 määritellyllä tavalla.

Kaikki kumppanit edistävät elintarvikkeiden uudelleenmuokkaamista pk-yrityksissä (4. erityistavoite).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013