Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

EU Clearing house

• Цели:

Да се създаде клирингова къща за реформулиране и етикетиране на храните с цел да се осигури и събере цялата необходима информация по тези въпроси и да се подобри взимодействието между съществуващи експертни центрове и бази данни.

• Период на изпълнение: M 10 - M 36

• Описание на Работния Пакет:

Европейската клирингова къща за МСП в хранително-вкусовата промишленост  и потребители ще бъде инструмент  за подкрепа на ЕС в борбата срещу незаразните болести. Тя ще служи и свързва всички заинтересовани страни и ще  се съсредоточи върху теми, свързани с реформулиране на храните и осведомеността на потребителите.  Това ще доведе до снабдяване на потребителите със съответната информация, подобряване на връзките между  съществуващите центрове на компетентност, интернет страници, бази данни и събиране на съответстваща  информация по въпроси, касаещи проекта. Клиринговата къща ще бъде домакин на специализиран форум, който ще бъде от съществено значение за преразглеждане и обсъждане на : инициативи, политики и програми, насочени към реформулиране  на храни; сегашното състояние на науката относно връзката между повишеното потребление на високо енергийни, бедни на хранителни вещества храни, които са с високо съдържание на мазнини, захар и сол, и здравето; ефективност  и разходи, анализ на ползата от  корекция на мазнините, захарта и солта, и как да се оценяват и управляват  процесите на проследяване в производството. Участници във форума ще бъдат учени, технически персонал от министерствата на здравеопазването и представители на производителите на храни, заведенията за обществено хранене, професионални сдружения и неправителствени организации. Материалите  ще бъдат качени  в  клиринговата къща, според следните критерии:

- Записани в последните 5 години;
- С научна стойност, доказана чрез публикуването им  в специализирани медицински или списания за социални науки;

- Целева група;

- Географска област


 Структура на навигацията:
- Основната структура ще се обсъжда и приема в тясно сътрудничество с тестова група: теми, целеви групи и региони.
- Специфичната подструктура ще бъде одобрявана от ръководството на SALUX.
-  Навигацията ще бъде гъвкава.
- Навигацията на по-ниско ниво  ще бъде свързана с темите, региона и целевите групи, които избира потребителят,

  когато качва материалите.
-  Добре работеща  търсачка.
- Всички езици на участниците в проекта. Вид  информация, който ще бъде  осигурен от клирингова къща,

документи, доклади, презентации, връзки, плакати, снимки, брошури и листовки.
Комуникационната стратегия ще бъде от решаващо значение, тъй като потребителите сами са отговорни за попълване на

клиринговата къща.

  • Ръководител на работния пакет и неговата роля: ISES

ISES ще отговаря за разработването на платформа за клиринговата къща, както и стартирането на интернет страницата. ISES ще трябва да следва определените вече насоки за съдържанието, което ще се качва и навигационната структура (описана по-горе).
Освен това, по време на 2-рото заседание в Париж (М 20), консорциума на проекта ще идентифицира и утвърди набор от  изисквания, които трябва да бъдат спазвани от  всички партньори при утвърждаване на материалите, които ще бъдат качени в клиринговата къща.

ISES ще дава инструкции на партньорите по проекта за събиране на местна информация, която редовно се качва и ще им предоставя общи текстове, които трябва да бъдат преведени на всички проектни езици.

ISES ще следи за редовното актуализиране на информацията на клиринговата къща, дори и след края на проекта.

ISES ще разработи стратегия за поуляризиране, за да стимулира целевите групи да се консултират с клирингова къща и да участват в Специализирания форум. По-специално, ISES ще гарантира в сътрудничество с партньорите по проекта изпращането на най-малко 1000 покани до целеви контакти.
Всеки партньор ще назначи отговорник - модератор за управление на форум и актуализиране на отдел на клиринговата къща на националния му език.
ISES ще разработи устойчив план за поддържане на пост в клиринговата къща, информиращ за финансиране от ЕС. Освен това ще започне процедура за избор на спонсорства, които ще осигурят допълнително финансиране.
  Включени партньори и тяхната роля: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; IBA; CCFRA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; BOKU; CBHU; MTT; CODACONS; UIB

Всеки партньор ще отговаря за превода на текстовете на техния национален език и ше контролира актуализирането на Клиринговата къща

За създаването на клиринговата къща всяка държава отговаря, както следва:

• За България: CANRI

• За Англия: Campden Technology LTD

• За Финландия: MTT

• За Франция: Agro-Hall

• За Германия: TUB.LMBT

• За Унгария: CBHU

• За Италия: Tecnogranda

• За Литва: SFVS

• За Румъния: IBA

• За Словения: Jata-Emona

• За Испания: UIB

Всички партньори (включително ISES) ще интегрират дигиталната платформа в техните национални уебсайтове.  

Всички партньори ще съдействат на ISES, гарантираща изпращането на покана за участие в клиринговата къща на най-малко 67 местни целеви контакти.

Всички партньори ще си сътрудничат с ISES за идентифициране на местни спонсори, за да се гарантира устойчивостта на клиринговата къща и след като приключи финансирането от  ЕО.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013