Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

About Salux

 SALUX - ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕФОРМУЛИРАНЕТО НА ХРАНИ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Проектът SALUX цели проследяване на реформулирането на произвежданите храни, за да популяризира по-здравословен начин на живот и намали заболяванията и уврежданията, да подпомогне общественото хранене чрез тясна връзка с МСП, асоциации от хранителната промишленост, потребителски асоциации, обществени и неправителствени организации предимно от 11-те страни-членки, участващи в проекта: Италия, Финландия, Литва, България, Германия, Румъния, Великобритания, Франция, Словения, Австрия, Унгария и Испания.

В голяма част от страните-членки на ЕС повече от половината от възрастните са с наднормено тегло или страдат от затлъстяване и почти 30%, около 22 милиона деца са с наднормено тегло, като всяка година тази цифра нараства с 400 000. Наднорменото тегло е свързано с 6 от 7-те водещи рискови фактори за влошено здраве в ЕС. Комбинацията от нарастващ прием на калории с все по-заседнал начин на живот и намаляваща физическа активност са в корените на проблема. В ЕС затлъстяването коства до 7% от разходите за здравни грижи и този процент ще нараства още. През последните години промените в храненето, начина на живот и хроничните неинфекциозни заразни болести (НБ) (затлъстяване, диабет, сърдечносъдови заболявания, хипертония), стават все по-съществени причини за инвалидност и преждевременна смърт, добавяйки  допълнителна тежест върху вече претоварените националните бюджети за здравеопазване.  Храненето излиза  на преден план, като подлежащ на корекция основен и определящ  фактор за хронични заболявания, с научни доказателства, че промяната в храненето има силен ефект върху здравето - както положителен, така и отрицателен. 

Проекта Salux беше  представен в рамките на поканата от Изпълнителната агенция за обществено здраве за представяне на предложения - 2010 г., и е напълно в съответствие със стратегията на ЕС в областта на хранене и реформулиране на произвежданите храни. И по-специално,  този проект има за цел да насърчава и подкрепя изпълнението на "Бяла книга относно Стратегията за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и затлъстяването", която претендира за участието на широк кръг участници в борбата с епидемията от затлъстяване. Освен това, СЗО за Европа в "Глобалната стратегия, относно хранителния режим, физическата активност и здравето" отчете нарастващата тежест на НБ и изисква от държавите-членки на ЕС да разработят глобална стратегия  посредством широки консултации и да насърчават и защитават  здравето на  хората като намаляват заболяванията и смъртните случаи, свързани с нездравословен начин на хранене и недостатъчна физическа активност.

 

Salux отчита, че отделните участници играят важна роля в развитието на здравословен избор на потребителите и в даването на възможност да вземат решения за здравословен начин на живот:  от техните действия се изисква да допълват държавната политика и законодателните инициативи на европейско и национално ниво. Освен това, представители на частния сектор, работещи в различните държави-членки, както и големите фигури в бранша, имат все по-широка област на действие и може да развиват общ съгласуван подход към потребителите в целия ЕС. Salux ще се стреми да направи здравословната храна пригодна и достъпна за потребителите в целия ЕС, да подпомогне хранително-вкусовата промишленост (от производители до търговци на дребно) чрез явни подобрения в тези области.

 

Въз основа на тези съображения, целите на SALUX са: да анализира контекста на ЕС,  да идентифицира и да направи обмен на най-добрите практики, особено сред новите държави-членки на ЕС по отношение на намаляване нивата на мазнини, наситени и ненаситени мазнини, сол и захар в готовите храни; да проследи реформулирането на произвежданите храни в МСП и да извърши анализ на икономическата ефективност  на идентифицираните основни реформулировки; и  да създаде първата европейска клирингова къща за малки и средни предприятия и потребители за здравословно преработени храни.

Работният план на проекта е структуриран на базата на тези цели и включва следните дейности:

• Анализ на местния контекст въз основа на събиране на информация за правила, закони и подзаконови актове относно реформулиране на храни по отношение на намаляване на сол, захар и мазнини, както и относно технологично-икономически бариери и културна стойност на храните в страните-участнички.

  • Идентифициране и обмен на добри практики и опит в областта на реформулиране на храните в целия ЕС, с цел повишаване на знанията за ефективни методи, които вече са утвърдени в друг контекст и прехвърляне на събраните информация и данни към МСП, националните органи и НПО от новите държави-членки, държавите-членки и страните-кандидатки.
  • Организация на проследяване на реформулирането на храните сред малките и средни предприятия (МСП), за да се оцени въздействието на програмите и политиките и да се направи оценка на техническите и икономическите аспекти на реформулиране на храните.
  • Анализ на икономическата ефективност на основните реформулировки, идентифицирани в отговор на нуждите на МСП  чрез оперативен модел за оценка на разходите в съгласие с регламентите и ползите за малките и средните предприятия.
  • Създаване на европейска клирингова къща за реформулиране на храни за МСП и потребители, за  да се осигури и събере цялата необходима информация и да се подобри взаимодействието между съществуващите центрове за експертиза и бази данни.

SALUX разчита на комплексно управление на проекта и схемата за оценяване, за да се гарантира успешно прилагане и въздействие върху местния контекст и на равнище ЕС. Дейностите по разпространение също са планирани, за да може  информацията, получена в резултат от дейността на SALUX  да достигне до по-широка аудитория.

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013