Salux-Project.eu

Salux-Project.eu

Salux Project
Banner 2

About food reformulation

 • Цели:

Да се оцени въздействието на програмите и политиките с цел намаляване нивата на наситени и транс -мазнини, сол и захар в храните. Проследяването ще бъде съсредоточено върху техническите и икономическите аспекти на реформулиране на храни чрез създаване на входни, текущи и изходни  показатели в малките и средни предприятия (МСП). Основната цел на този работен пакет  ще бъде да подкрепя анализа на изпълнението на Бялата книга относно Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със  затлъстяването.

       • Период на изпълнение: M 6 - M 18

 Описание на работния пакет:

Дейностите по този работен пакет ще допринесат  за изграждане на по-добро разбиране на проблемите на МСП изасягат въпросите, отнасящи се до намаляване на нивото на сол, наситени мазнини, транс-мазнини и захар в готовите храни. На заинтересованите МСП ще бъде предложена възможност да представят своите гледни точки в писмена форма или на открито заседание, проведено в страните-участнички.

Открита покана за срещата ще бъде изпратена най-малко на 1000 представители на МСП в страните-участнички.

Запитаните МСП ще бъдат помолени да предоставят писмена обратна връзка чрез въпросник, който ще бъде публикуван на интернет страницата на SALUX. Въпросникът ще очертае основните пропуски в информацията, получена в ранните етапи от дейността на проекта и ще постави въпроси към МСП,  за да бъде изяснено:

- Какво правят  те за намаляване на нивата на сол, наситени мазнини, транс-мазнини или захари?

- Какви проблеми срещат?

- Какви са възможните последици от  намаляването на сол, наситени мазнини, транс-мазнини или захари?

- Какви са настоящите и бъдещите алтернативи на сол, наситени мазнини, транс-мазнини или захари?

- Какви са сроковете за намаляване и / или премахването  на сол, наситени мазнини, транс-мазнини или захари в продуктовите линии?
  Производителите на храни, търговци на дребно, производители и преработватели на сол, наситени мазнини, транс-мазнини или захари, както и други представители на индустрията ще бъдат поканени да предоставят обратна връзка.

 • Salux ще започне конкретна консултация с научни експерти. Ще се съберат тезите не само на експертите от страните, участващи в проекта, но ще бъде отворена и за експерти от  ЕО или извън ЕО.
   
  Ръководител на работния пакет и неговата роля: BOKU

 

В сътрудничество с TECNOGRANDA, отговарящ за научната координация в  SALUX, BOKU ще установи входните, текущите и изходните показатели за прилагане на въпросниците, за да се извърши  качествен анализ на  малките и средни предприятия.
BOKU ще разработи модел на открита покана за МСП и ще изготви общ въпросник, който ще бъде публикуван на интернет страницата на SALUX.

Тези инструменти ще бъдат представени на партньорите по проекта за  утвърждаване.

След валидирането, откритата покана и въпросника ще бъдат преведени на  всички проектни езици и BOKU ще събира всички преведени версии и ще ги изпрати до ISES, за да се качат на уебсайта на SALUX. Въпросникът ще бъде уеб базиран.

Освен това, Tecnogranda и Boku ще инициират специална консултантска среща,  за да намерят и поканят научни експерти в областта  да се присъединят към консорциума. Tecnogranda и Boku ще определят: Как ще бъдат избирани? Колко на брой? Каква ще е тяхната роля? И т.н.

BOKU ще установи крайния срок за подаване на информацията, събрана от партньорите, която представлява данни, получени от обработените въпросници. След като получи цялата тази информация от партньорите, включително собствената информация и от консултираните научни експерти, BOKU ще изготви общ  Доклад за проследяване реформулирането на храните (на английски).

 • Докладът ще бъде представен на партньорите по време на Третия Семинар на SALUX в Унгария (М 30) и след това ще бъде разпространен,  както е предвидено в плана за разпространение (WP 2).
   
   Включени партньори и тяхната роля: TECNOGRANDA; SFVS; CANRI; UHOH; CCFRA; IBA; TUB.LMBT; AGRO-HALL; Jata – Emona; CBHU; MTT; CODACONS; UIB; ISES

Всички партньори ще вземат  участие в конференции по Skype, за да валидират  методологията, предложена  от  Boku. Всички партньори ще си сътрудничат с ръководителя на работния проект,  като предоставят  превод на техния език на отворената покана и  въпросниците, съгласно с предоставените общи образци.

Всички партньори ще изпратят отворено писмо-покана до най-малко 100 целеви МСП в тяхната област  на интервенция. Чрез това писмо, те ще поискат малките и средни предприятия да попълнят въпросника в страницата на SALUX. Всеки партньор ще трябва да наблюдава участието на поканените малки и средни предприятия, за да се гарантира събирането на минимум 67 въпросника от партньор (общият брой на събраните въпросници, не трябва да бъде по-малко от 1000).

Данните, получени от попълнени въпросници ще бъдат обработвани от партньорите според насоките на BOKU и ще бъдат  изпратени на ръководителя на работния пакет  при спазване на посочените крайни срокове.

Тази информация ще бъде обработена на английски език. След като бъде редактиран (на английски) общия доклад, всички партньори по проекта ще го преведат на собствения си език и ще го препратят към своите местни контакти, както е предвидено в плана за разпространение (WP 2).

Всички партньори ще съдействат за реформулирането на хранителни продукти сред МСП (специфична цел 4).

VUOI AVERE INFORMAZIONI sul nostro progetto?

Compila i campi sottostanti e ti invieremo entro 1 minuto una e-mail con la brochure del progetto

Hai Qualche Richiesta Particolare?
(Lascia il tuo telefono e compila il box se vuoi più info - facoltativo)
privacy
Privacy: i dati personali comunicati con il presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 "Codice in materia in materia di protezione dei dati personali", e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi richiesti. Tali dati non verranno comunicati a terzi per alcun motivo.
Login Area

Salux © 2012-2013